مشاهده بدهی حق عضویت اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد
کد ملی :
تمام واریزی ها از این طریق مستقیما در همان لحظه به حساب اتحادیه واریز می گردد و هر گونه کارمزد مرتبط با درگاه پرداخت می باشد و این سامانه هیچ گونه انتفاعی در این زمینه ندارد .