مشاهده بدهی حق عضویت اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد
کد ملی :
تمامی واریز ها از این طریق مستقیما در همان لحظه به حساب اتحادیه واریز می گردد و این سامانه در این زمینه هیچگونه انتفاعی ندارد.
تلفن تماس امور مالی اتحادیه(تماس در ساعات اداری)
05137665756
(داخلی 3)